تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


چکیده؛


هدف از پژوهش حاضر بررسی بار شناختی بیرونی ایجاد شده در چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در درس زیست شناسی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های شبه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر ملایر در سال تحصیلی 93-1392 بود. نمونه های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر)  به صورت تصادفی گماشته شدند. گروه آزمایش در معرض متغییر مستقل (چند رسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل) قرار گرفت. گروه کنترل محتوای درس زیست شناسی را که با توجه به الگوی طراحی آموزشی مریل طراحی شده بود به شیوه سخنرانی آموزش دیدند. ابزار جمع آوری داده ها، مقیاس اندازه گیری 5 درجه ای برونکن، پلاس  و لیوتنر بود. روایی و پایایی پرسشنامه توسط صاحب نظران به ترتیب 83/. و 80/. بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که چند رسانه ای طراحی شده مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل، بار شناختی بیرونی کمتری را نسبت به روش ارائه به شیوه مرسوم برای آزمودنی ها ایجاد می کند.
کلید واژها: بار شناختی بیرونی، چند رسانه ای آموزشی، طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی مریل
فهرست مطالب


عنوان                                                                                           صفحه


فصل اول: کلیات


مقدمه 2


بیان مسأله3


اهمیت و ضرورت5


هدف6


سوال6


فرضیه6


تعریف مفاهیم7


تعریف های مفهومی7


تعریف های عملیاتی7


فصل دوم: ادبیات پژوهش


بخش اول) مبانی نظری


چند مفهوم بنیادی9


آموزش9


تدریس9


یادگیری10


طراحی آموزشی11


نظریه های یادگیری12


رفتارگرایی12


طراحی آموزشی رفتارگرایانه13


شناخت گرایی14


طراحی آموزشی شناخت گرایانه15


ساختن گرایی16


طراحی آموزشی ساختن گرایانه17


ارتباط گرایی19


اصول ارتباط گرایی در طراحی آموزشی20


الگوی طراحی آموزشی مریل20


نظریه نمایش اجزاء22


اهداف یا انواع عملکرد از نظر مریل23


عناصر محتوا در دیدگاه مریل25


ماتریس هدف- محتوا26


عناصر یا اجزاء آموزش از نظر مریل27


انواع ارائه29


انواع ارائه اولیه30


انواع ارائه ثانویه32


قواعد طراحی در نظریه نمایش اجزاء36


مراحل طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل39


معماری شناختی انسان43


نظریۀ پردازش اطلاعات44


نظام حافظه44


اصول پردازش اطلاعات50


اصل ذخیرۀ اطلاعات51

اصل اقتباس و سازماندهی مجدد52

اصل تکوین تصادفی55

اصل تغییرات محدود56

اصل ارتباط و سازماندهی محیطی57

نظریه بارشناختی58


بارشناختی 59


بارشناختی درونی61


بار شناختی بیرونی62


بار شناختی مطلوب64


تعامل بین عناصری66


اثرات بارشناختی68


اثر هدف- آزاد68


اثر مثال های کارشده70


اثر تقسیم توجه71


اثر مجراهای حسی72


اثر پرهیز از زیاده کاری73


اثر معکوس خبرگی74


اثر کاهش تدریجی راهنمایی75


اثر تصور و خود-تفسیری76


اثر تعامل پذیری عناصر77


چندرسانه ای آموزشی78


عناصر نظام های چند رسانه ای 80


مزایای چند رسانه ای آموزشی83


مدیریت بارهای شناختی در چندرسانه ای های آموزشی86


نظریه شناختی چندرسانه ای86


اصول چند رسانه ای آموزشی مایر89


اصل چندرسانه ای89

اصل مجاورت مکانی89

اصل مجاورت زمانی89

اصل انسجام90

اصل مجراهای حسی90

اصل پرهیز از زیاده کاری90

اصل تفاوت های فردی90

بار شناختی و طراحی چندرسانه ای آموزشی91


الف) اصولی برای کاهش بار شناختی بیرونی92


1- اصل انسجام93


2- اصل پرهیز از زیاده کاری94


3- اصل علامت دهی95


4- اصل مجاورت مکانی95


5- اصل مجاورت زمانی96


ب) اصولی برای مدیریت بار شناختی درونی96


1- اصل قطعه بندی97


2- اصل پیش نیاز آموزش98


3- اصل مجراهای حسی98


ج) اصولی برای افزایش بارشناختی مطلوب98


1- اصل چند رسانه ای99


2- اصل شخصی سازی100


3- اصل بازخورد100


4- اصل تأمل و تفکر101


بخش دوم) پیشینه پژوهش


پیشینه پژوهش خارجی101


پیشینه پژوهش داخلی103


فصل سوم: روش شناسی پژوهش


طرح کلی106


جامعه آماری106


نمونه آماری و روش نمونه گیری106


ابزار اندازه گیری یا روش جمع آوری داده ها ی پژوهش106


روایی و پایایی107


روش اجرای پژوهش107


روش تحلیل یافته ها107


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها


مقدمه109


آمار توصیفی پژوهش109


آمار استنباطی پژوهش110


فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری


مقدمه112


پیشنهادها113


محدودیت 113


منابع114


پیوست122


طرح درس122


پرسشنامه بار شناختی بیرونی136


نمونه های اسلاید چند رسانه ای137


چکیده انگلیسی140


فهرست جداول


جدول 2-2. انواع بار شناختی و ویژگی های آن65


جدول 4-1. توصیف نمونه آماری پژوهش108


جدول 4-2. نتایج به دست آمده در دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون بار شناختی 108


جدول 4-3. نتایج آزمون تی مستقل برای فرضیه پژوهش110


فهرست شکل ها


شکل 2-1. ماتریس هدف محتوا25


شکل 2-2. انواع ارائه اولیه30


شکل 2-3. نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای88


مقدمه


یکی از نظریه های قدرتمند یادگیری در روان شناسی تربیتی، نظریۀ شناختی است. بر طبق این نظریه، یادگیری انسان از فرآیندهای درونی تأثیر می پذیرد. اصول روان شناسی شناختی بر این مبنا شکل گرفته اند که افراد چگونه اطلاعات را کسب و پردازش می کنند و آن ها را به کار می گیرند. نظریۀ یادگیری شناختی بر مشخص سازی ساختارها، فرآیندها و بازنمایی های شناختی تمرکز دارد که آموزش و یادگیری را تسهیل می بخشند (اسمیت و راگان[1]، 2005). نظریه پردازان شناختی معتقدند که فرآیندهای ذهنی یادگیرنده، عامل اصلی در توضیح یادگیری هستند. طریقه ای که یادگیرنده به واسطۀ آن، اطلاعات را مورد پردازش قرار داده، به کار می برد و می تواند اندیشه ها و ساختارهای ذهنی درونی وی را تغییر دهد. یکی از اندیشه های اصلی نظریۀ شناختی، نظریۀ خبر پردازی یا پردازش اطلاعات است. این نظریه به وجود سه نوع حافظۀ حسی[2]، فعال یا کوتاه مدت[3] و بلند مدت[4] در نظام شناختی انسان اشاره دارد (بیابانگرد، 1390).


از جمله مباحثی که در روان شناسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبرپردازی برای حمایت از فرآیند پردازش داده ها در حافظه فعال ایجاد گردیده است، نظریه بار شناختی[5] می باشد. در واقع تلاش اصلی طراحان آموزشی باید طراحی درس ها به طریقی باشد که با فرآیند های یادگیری انسان سازگار باشد. استفاده از نظریه بار شناختی، نمونه ای از این تلاش در طراحی آموزشیاست.


مفهوم بار شناختی برای اولین بار در سال های 1950 ارائه گردید و بر این فرض استوار است که کانال های ارتباطی ظرفیت محدودی را برای ارسال اطلاعات دارند. این نظریه می گوید که ظرفیت شناختی انسان از محدودیت برخوردار است. ما در آن واحد، می توانیم تعداد محدودی از واحد های اطلاعاتی را پردازش نماییم.


اصطلاح بار شناختی، به میزان باری که در هنگام پردازش اطلاعات بر روی حافظه فعال یا کوتاه مدت وارد می آید، تا بتواند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظه درازمدت رمزگذاری کند، اشاره دارد. این تلاش ذهنی برای پردازش اطلاعات را بار شناختی می نامیم (کالیوگا[6]، 1391). نظریه بار شناختی صریحاً بعنوان یک نظریه از طراحی آموزشی بر پایه دانش ما از معماری شناختی[7] انسان توسعه داده شده است.


نظریه بار شناختی شامل جنبه هایی از معماری شناختی انسان است که به آموزش، به همراه نتایج آموزشی که از معماری شناختی ناشی می شود، مربوط هستند. تأکید و هدف نهایی این نظریه، این است که بتوانیم از دانش خود در زمینۀ شناخت انسان، برای تهیۀ اصول طراحی آموزشی بهره ببریم (سوئلر و دیگران[8]، 1998).


در نظریه بار شناختی، در ابتدا دو منبع مستقل مؤثر بر ظرفیت حافظه ی فعال معرفی شدند؛ 1- بار شناختی درونی[9]، که بر اساس پیچیدگی ذهنی مواد آموزشی مورد یادگیری مشخص می شود (کالیوگا، 1391). بار درونی به عنوان اولین نوع بار شناختی به وسیلۀ کنش پذیری عناصر محتوا مشخص می شود. به عنوان طراح هیچ کنترلی بر کنش پذیری نداریم. اگر بین عناصر، سطح بالایی از کنش پذیری وجود داشته باشد، در آن صورت بار شناختی درونی بالا خواهد بود. اما اگر کنش پذیری سطح پایینی داشته باشد، بار شناختی درونی کم خواهد بود (موریسون و دیگران[10]، 1387). 2- بار شناختی بیرونی[11]، که بر اساس شکل آموزش، می تواند به صور گوناگون (آموزش های نوشتاری، نمایش عملی و غیره)، و انجام فعالیت های مختلف (حل مسأله، مطالعۀ مثال های عملی و غیره) از سوی یادگیرندگان باشد، معین می گردد (کالیوگا، 1391). بار شناختی بیرونی، هنگام طراحی یا آرایش مواد آموزشی عرضه می شود. با کاربرد دقیق طراحی آموزشی و عناصر طراحی پیام می توانیم بار شناختی بیرونی بر یادگیرنده را کنترل کنیم. بنابراین، بار شناختی بیرونی به نحوۀ ارائه آموزش مربوط می شود.


متن کامل در سایت


40y.ir


سایت ما کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت ما یکی از کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. :