چکیده 1


مقدمه2


فصل اول: کلیات


1-1مالکیت و انواع آن8


1-1-1تعریف لغوی مالکیت8


1-1-2تعریف حقوقی مالکیت9


1-2 اوصاف مالکیت11


1-2-1وصف اطلاق11


1-2-2 وصف انحصاری بودن مالکیت13


1-2-3دوام مالکیت14


1-3آثار مالکیت18


1-3-1 مالکیت منافع18


1-3-2مالکبت تبعی بر متعلقات ملک19


1-4عناصر مالکیت19


1-4-1حق استعمال19


1-4-2حق استتثمار19


1-4-3حق اخراج از منکیت20


1-5انواع مالکیت20


1-5-1مالکیت مادی20


1-5-2مالکیت تبعی20


1-5-3 مالکیت حکمی21


1-5-4 مالکیت معنوی22


1-5-5 مالکیت موقت22


فصل دوم: مالکیت  زمانی و مقایسه آن با عقود معین


2-1 مالکیت زمانی28


2-1-1 تعریف مالکیت زمانی28


2-1-1-1تعریف لغوی28


2-1-1-2 تعرفی اصطلاحی29


2-1-2تاریخچه مالکیت زمانی30


2-1-2-1 مالیکت زمانی در کشورهای خارجی30


2-1-2-2 مالیکت زمانی در ایران33


2-1-3 بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی 33


2-1-3-1 بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی34


2-1-3-1-1 اجاره و صلح منافع34


2-1-3-1-2 اصل حاکمیت اراده34


2-1-3-1-3 اصل نفوذ و اعتبار تعهدات36


2-1-3-1-4 دکترین حقوقی36


2-1-3-1-5بنای عقلا و قاعد تسلیط37


2-1-3-1-6عرف38


2-1-3-2بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی38


2-1-3-2-1 بررسی موضوع در فقه امامیه39


2-1-3-2-2کتاب40


2-1-3-2-3سنت40


2-1-4 روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی41


.2-1-4-1انواع کلی مالکیت زمانی42


2-1-4-2منافع طرفین و جامعه در انعقاد قراراد مالکیت زمانی43


2-1-4-2-1 محاسن مالکیت زمانی برای خریدار43


2-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده44


2-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه45


2-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی45


2-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی47


2-1-6 اقسام مالکیت زمانی51


2-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار51


2-1-6-2 مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه53


2-1-6-3 مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده54


2-1-7 خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی56


2-1-8 نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند59


2-2 مالکیت زمانی در قالب عقود معین60


2-2-1 مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض 61


2-2-1-1 تعریف عقد قرض62


2-2-1-2 اوصاف عقد قرض62


2-2-2 مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه63


2-2-2-1 تعریف معاوضه 63


2-2-2-2 اوصاف معاوضه 63


2-2-3 مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع 64


2-2-3-1 تعریف بیع64


2-2-3-2ویژگی های عقد بیع65


2-2-3-3 شرایط عقد بیع65


2-2-3-4 نمونه کاربردی بیع زمانی66


2-2-3-5 رویه قضایی67


2-2-3-6 تقاوت مالکیت زمانی با عقد بیع68


2-2-4 بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی69.


2-2-4-1 دلایل  بطلان بیع موقت71


2-2-4-2 تفاوت بیع موقت با قرارداد  مالکیت زمانی74


2-2-5 مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره75


2-2-5-1تعریف عقد اجاره75


2-2-5-2 شرایط اساسی عقد اجاره76


2-2-5-3 تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی76


2-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح77


2-2-6-1تعریف صلح78


2-2-6-2 تعریف عقد صلح79


2-2-6-3 آیا مورد صلح باید معین باشد؟81


2-2-6-4 تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح82


2-2-7 مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع83


2-2-7-1 تعریف حق انتفاع84


2-2-7-2ماهیت حق نتفاع84


2-2-7-3 انواع حق انتفاع85


2-2-7-4 موارد زوال حق انتفاع86


2-2-7-5تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع87


2-2-7-6شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع87


2-2-7-7 تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع88


فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات


3-1 کلیات91


3-1-1 انواع تقسیم91


3-1-1-1 تقسیم عین91


3-1-1-2 تقسیم دین و مطالبات ( قرض) 91


3-1-1-3 تقسیم منافع (مهایات) 91


3-1-2 تعریف تقسیم منافع (مهایات ) 91


3-1-2-1تعریف لغوی91


3-1-2-2 تعریف اصطلاحی93


3-1-3 ارکان مهایات94


3-1-3-1 موضوع مهایات94


3-1-3-2 مالیکت بر منافع96


3-1-3-3 وجود اشاعه96


3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن97


3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع97


3-2-1-1 کتاب97


3-2-1-2سنت98


3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا98


3-2-1-4اجماع98


3-2-1-5استحسان98


3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات99


3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع99


3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم100


3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم101


3-2-2-4نظریه اجاره بودن102


3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات103


3-3 بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی .....104


3-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی ......105


3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن107


3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) 107


3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان107


3-4-1-1-1مهایات زمانی107


3-4-1-1-2مهایات مکانی108


3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی108


3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار109


3-4-1-2-1مهایات به تراضی109


3-4-1-2-2مهایات به اجبار109


3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع 110


3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع110


3-4-2-1-1نظریه جواز110


3-4-2-1-2نظریه لزوم110


3-4-2-1-3نظریه برگزیده 111


3-4-2-2اثر مهایات111


3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات 112


3-5 مسائلی درباره مهایات113


جمع بندی و نتیجه گیری115


منابع و ماخذ118


پیوست127


چکیده به زبان انگلیسی137


صفحه معرفی به زبان انگلیسی138


عنوان به زبان انگلیسی139


چکیده


مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع


متن کامل در سایت


40y.ir


سایت ما کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت ما یکی از کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. :