فهرست مطالب


عنوان                                                                                        صفحات
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق


مقدمه 3

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت تحقیق5

اهداف تحقیق8

مدل تحقیق 9

1-6- تعریف متغیرهای پیشنهادی تحقیق 10


1-7- سوالات تحقیق 12


1-8- روش تحقیق12


1-8-1- روش گردآوری اطلاعات 12


1-8-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 12


1-9-  قلمرو تحقیق 13


1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق


2-1- مقدمه 18


2-2- ارزیابی عملکرد 19


2-3- تحلیل پوششی داده ها 21            


2-4- مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها 22


2-4-1- مدلCCR 23


2-4-1-1- مدل مضربی CCR ورودی محور  25


2-4-1-2- مدل مضربی CCR خروجی محور26


2-4-2- مدل BCC 27


2-4-2-1- مدل مضربی BCC ورودی محور 27


2-4-2-2- مدل مضربی BCC خروجی محور28


2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده با استفاده DEA 29


2-5-1- تحقیقات خارجی 29


2-5-2- تحقیقات داخلی 30


2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده درصنعت بیمه  با استفاده DEA32


2-6-1- تحقیقات خارجی 32


2-6-2- تحقیقات داخلی   35


2-7- ورودی ها  و خروجی های نامطلوب در DEA  39


2-7-1- مدل خروجی نامطلوب 40


2-8- مروری بر تحقیقات انجام شده با خروجی نامطلوب 41


2-9- مدل تحقیق 43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق


3-1- مقدمه 45


3-2- روش تحقیق 46


3-3- جامعه آماری 46


3-4- روش گردآوری اطلاعات 47


3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 47


3-6- رتبه بندی واحدهای کارا 48


3-6-1- روش اندرسون- پترسون 48


3-6-2- روش کارایی متقاطع 48


3-7- ورودی و خروجی های تحقیق 49


3-7-1- ورودی ها 49


3-7-2- خروجی ها 49


3-7-3- ورودی و خروجی نمایندگی بیمه 50


3-8- نمونه ای از حل مدل تحلیل پوششی داده ها 53


3-8-1- روش اول مدل BCC  خروجی محور 53


3-8-2- روش دوم خروجی نامطلوب مهرگان 54
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها


4-1- مقدمه 57


4-2- ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل 58


4-2-1- در نظر گرفتن خروجی نامطلوب به عنوان یک عامل ورودی 58


4-2-2- در نظر گرفتن خروجی نامطلوب با تغییر متغیر به عنوان یک عامل خروجی


65


4-3- رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری 71
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات


5-1- مقدمه 75


5-2- سنجش کارایی نمایندگان با روش های فعلی 75


5-3- پاسخ به پرسش های تحقیق 77


5-4- بحث و نتیجه گیری 84


5-5- پیشنهادات برخاسته از تحقیق 85


5-5-1- پیشنهاد برای نمایندگان بیمه 85


5-5-2- پیشنهاد ها برای شرکت های بیمه 86


5-5-3- پیشنهاد ها برای بیمه  مرکزی 87


5-6- پیشنهاد برای تحقیقات آینده 87


5-7- محدودیت ها 87
منابع و مأخذ


الف – منابع فارسی  89


ب - منابع خارجی 92
پیوست ها


پیوست الف – شناخت بیمه و تاریخچه آن   94


فهرست جداول
عنوان                                                                                          صفحات
جدول(2-1)خلاصه ای بر فعالیتهای DEA38


جدول(3-1) جدول(3-1) ورودی ها( )و خروجی های( )،نماینده  بیمه50


جدول(4-1) نتایج ارزیابی نمایندگی های بیمه و واحدهای مرجع با دیدگاه اول 59


جدول (4-2) نمایندگان کارا در دیدگاه اول 62


جدول (4-3) نقاط تصویر واحدها به منظور کارا شدن در دوره بعدی فعالیت در دیدگاه اول 62


جدول (4-4) نقاط تصویر (واحد مجازی )برای نمایندگی 7343 65


جدول(4-5) تبدیل خروجی نامطلوب به خروجی مطلوب بر اساس مدل مهرگان 66


جدول(4-6) : نتایج ارزیابی نمایندگی های بیمه و واحدهای مرجع با دیدگاه دوم 66


جدول (4-7) نمایندگان کارا در دیدگاه دوم 68


جدول(4-8 ) : نقاط تصویر نمایند گی ها در دیدگاه دوم 69


جدول (4-9) : رتبه بندی واحدها بر اساس دو دیدگاه 72


جدول (5-1) رتبه بندی نمایندگی های بیمه بر اساس روش فعلی  76 جدول (5-2) تعداد و درصد نمایندگان کارا و ناکارا 78 جدول (5-3) مقایسه تعداد واحدهای کارا و ناکارا و مقایسه میانگین کارایی 78 جدول (5-4) مقایسه نتایج حاصل از سنجش کارایی دیدگاه اول و دوم79


فهرست اشکال
عنوان                                                                                         صفحات
شکل(1-1) مدل کلاسیک واحد تصمیم گیرنده  8


شکل (1-2) ورودی و خروجی دفاتر نمایندگی 11


شکل(2-1) مدل کلی تحلیل پوششی داده ها22


چکیده


شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و... تاثیر بسزایی دارد. در بین ارکان مختلف، شبکه های فروش، نمایندگی های بیمه به لحاظ تعداد و گستردگی جغرافیایی از اهمیت دو چندانی برخوردارند. بنابراین عملکرد آنان می تواند، تأثیر شگرفی بر بینش، نگرش و درک بیمه گزاران نسبت به شرکت بیمه داشته باشد. لذا ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه به منظور اطلاع از کیفیت و چگونگی عملکرد آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش کارایی 60 نماینده شرکت سهامی بیمه ایران فعال در استان گیلان که کارمزد دریافتی ماهانه آنها بین20 الی70 میلیون ریال می باشد، با دو روش تحلیل پوششی داد ه ها BCC –O با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب (ضریب خسارت) به عنوان ورودی و روش دوم با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب به عنوان خروجی با استفاده از مدل مهرگان مورد بررسی قرارگرفت. اطلاعات مربوط به هزینه عملیاتی و پرسنلی نمایندگان از دفاتر نمایندگی گرفته شد و مقادیر مربوط به حق بیمه و محاسبه ضریب خسارت از  اطلاعات پایگاه داد ه های حسابداری شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان اخذ گردید. با توجه به نتایج بدست آمده با هر دو روش 14 نماینده کارا و 46 نماینده ناکارا شدند. تفاوت دو روش در مقدار کارایی های نمایندگان می باشد که بیانگر این است در روش دوم با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب نتایج حاصله دقیق تر می باشد. ضمنا سایر نمایندگان می توانند با الگو قراردادن نمایندگان کارا به عنوان مرجع (الگو) و رساندن ورودی و خروجی های شان به واحدهای مجازی پیشنهادی یا همان  نقاط تصویر به سطح مطلوبی از کارایی برسند. نمایندگان بیمه باید با شناخت کامل از صنعت و بازار بیمه حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران را افزایش دهند، تا به سطح قابل قبولی از کارایی برسند.
کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارایی، شبکه فروش، صنعت بیمه، خروجی نامطلوب
فصل اول کلیات تحقیقمقدمه

یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر برای رویارویی با حوادث و تأمین برخی از نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، پدیده بیمه است. بیمه وسیله ای است که علاوه بر جبران خسارات اقتصادی ناشی از حوادث، تأمین آینده و ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مناسب و مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی، موجب آرامش خاطر اعضای جامعه شده و این آرامش نیز به نوبه خود موجب پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری می شود(راستگو، حبیب،1390).


در قرن حاضر فعالیت های اقتصادی به گونه ای شکل گرفته اند که تداوم آنها بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین علت صنعت بیمه سالانه حجم ارزشی زیادی را به خود اختصاص می دهد که در مقایسه با حجم سایر فعالیت های اقتصادی حجم بسیار قابل توجهی است(حجاریان، مسعود،1387).


بیمه در جوامع مختلف در قالب موسسات و خدمات متنوع وجود دارد، هر چند که در کشورهای در حال توسعه به صورت یک پدیده زیر بنایی و با ابعاد مورد انتظار شکل نگرفته است. توسعه صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته، عمق و ابعاد حیاتی این صنعت را آشکار ساخته و دست یابی به بسیاری از اهداف اقتصادی را امکان پذیرساخته است.


شرکت های بیمه سعی دارند که با استفاده بهینه از امکانات موجود، خدماتی را ارائه دهند که به لحاظ کمیت و کیفیت در سطح بالایی باشد و چون این شرکت ها ارائه کننده خدمات عمومی بوده و موتور محرکه جامعه تلقی می شوند، اگر بررسی نشوند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، جامعه را با چالش مواجه خواهند نمود. ارزیابی شرکت های بیمه بدین منظور صورت می گیرد که از چگونگی عملکرد آنها مطلع شویم و بتوانیم آنها را مورد مقایسه قرار دهیم و از این طریق در جهت بهبود مستمر عملکرد آنها حرکت کنیم. این ارزیابی به موسسات بیمه در افزایش آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت هایشان کمک می کند و به آنها فرصت می دهد که مشکلات را شناسایی کرده و عمل صحیح را قبل از اینکه مشکلات بزرگ شوند، انجام دهند.(Kueng, 2000) یکی از تکنیک هایی که برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری[1]  با چندین ورودی و چندین خروجی استفاده می شود، تحلیل پوششی داده ها[2]  است. در این فصل بعد از بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و مدل پیشنهادی تحقیق براساس مطالعات انجام شده مطرح شده و سوالات و فرضیه های تحقیق بیان می گردند، سپس روش انجام تحقیق توضیح داده خواهد شد.


[1] - Decision Making Unit (DMU)
متن کامل در سایت


40y.ir


سایت ما کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت ما یکی از کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. :